Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

a

oznámení kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Základní škola a Mateřská škola Řepníky, 538 65 Řepníky 34, zastoupená ředitelkou Mgr. Marií Beranovou, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje subjektů údajů v případech vedení zákonné a legislativně nezbytné provozní dokumentace a agend školy a to jak v listinné, tak i elektronické podobě. Pro zajištění vedení této dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce.

Na školu je možno se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, e-mailem na adrese: škola.repniky@seznam.cz, nebo poštou na výše uvedené adrese, případně na telefonních číslech: +420 469 671 504 nebo +420 605 018 638. Uvedenými způsoby je možno se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem (DPO) pro školu je Ing. Petr Malík, telefon: +420 602 640 814, e-mail: dpo@t-solutions.cz, gdpr@t-solutions.cz, zasažitelný v pracovních dnech v době od 8.00 – 16.00 hodin. Po předchozí dohodě s pověřencem je možno dohodnout i osobní schůzku.