Zápis do MŠ

23.03.2017 12:38

Základní škola a Mateřská škola Řepníky, Řepníky 34, 538 65, IČO 70987343

 

V souladu s § 34, zákona č. 561/2004 a zák. 500/2004 Správní řád vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Řepníky Mgr. Marie Beranová

 

 

ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy Řepníky

pro školní rok 2017/2018

 

Zápis se koná: ve středu 10. května 2017 od 13.00 – 15.00 hodin

 

K zápisu si prosím přineste: řádně vyplněné formuláře ( můžete si je vyzvednout již nyní v mateřské škole nebo vytisknout na našich webových stránkách www.msrepniky.webnode.cz – viz Formuláře ke stažení, popř. dokumenty k vyplnění dostanete přímo u zápisu v MŠ – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte, Vyjádření lékaře a Přihlášku ke stravování.

 

Děti budou přijímány podle platných kritérií:

 

1/ Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle §34, zák. 561/2004, mající trvalý pobyt v obci Řepníky nebo ve spádových obcích. Tzn. děti narozené od 1.9. 2011 do 31.8.2012 a děti s odkladem školní docházky.

2/ Děti s trvalým pobytem v obci Řepníky, nebo ve spádových obcích Pěšice a Popovec, které nejpozději k 31.08. 2017 dosáhnou věku 4 let.

3/ Děti s místem trvalého pobytu v obci Řepníky a spádových obcích Pěšice a Popovec podle věku od nejstaršího k nejmladšímu

4/ Děti, podle věku od nejstaršího k nejmladšímu z ostatních měst a obcí

- o přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti

Dítě, které má být přijato k předškolnímu vzdělávání musí splňovat požadavky Zákona č. 258/2000 Sb. tzn. musí být řádně očkované, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pozn.: Je nutné, aby vyjádření lékaře na přihlášce bylo čitelné ( psané nejlépe strojově, nebo hůlkovým písmem). Na nečitelné vyjádření lékaře nebude brán zřetel a přihláška bude vyřazena.


 

  • Výsledky přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání budou vyvěšeny pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno při zápisu do MŠ na budově mateřské školy a na webových stránkách MŠ Řepníky.

  • Kladné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude rozesíláno poštou, pouze rozhodnutí o nepřijetí.


 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den : 31.května 2017


 

V Řepníkách 20.3.2017 Mgr. Marie Beranová

ředitelka školy