ZŠ A MŠ ŘEPNÍKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vypracoval: Mgr. Marie Beranová

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2017

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

A. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY

A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního

vzdělávání,

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími

potřebami,

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se

platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném

znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního

řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními

v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a

svobod a Úmluva o právech dítěte.

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního

řádu.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní

zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se

ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,

na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy

bylo vhodně a čistě upraveno, dítě musí mít vhodné přezůvky s pevnou patou a protiskluzovou podrážkou

b) na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek

týkajících se vzdělávání dítěte,

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

vzdělávání dítěte,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním

řádem,

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského

zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo

bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),

f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

B. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5.1. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem

c) oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte

d) přihlášku ke stravování

e) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou

kontraindikaci.

5.2. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným

zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

5.3  Přijímání dítěte do mateřské školy

- Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).

 

 

- Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

- Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (uvést obvyklý způsob = informační plakáty, webové stránky školy a obce, …) (§ 34 odst. 2).

- Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

5.4  Povinné předškolní vzdělávání

- Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

- Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (Název spádové mateřské školy), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

- Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

- Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

- Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

5.5 Individuální vzdělávání dítěte

- Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

- Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

- Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

- Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

- Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

- Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).
- Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

5.6  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 

Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

5.7 Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

 

6. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitel mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se

nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno

zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1. až 16.3 tohoto

školního řádu

 

7. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany

zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují

pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení

vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

8. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba

pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí

nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného

oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte

v mateřské škole.

 

9. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro

úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka

rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených

úplat.

 

10. Vzdělávání cizinců

10.1. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České

republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní

příslušníci.

10.2. Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není

zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem

"cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani

jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky.

Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to

být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními

předpisy.

10.3. Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je

rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má

Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo

mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě

Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu)

 

C. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH

ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

11. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

11.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

11.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno

tuto změnu opět dohodnout s ředitelem mateřské školy.

 

 

 

12. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání

v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

12.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

12.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického

pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě

mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

12.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu

v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání

a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

12.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při

vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci

dítěte předají zákonní zástupci učitelce svého dítěte.

12.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický

pracovník

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitele školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti

neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

13. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich

vzdělávání a výsledcích

13.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu

vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním

vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy a na

webových stránkách školy.

13.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka

vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a

výsledcích vzdělávání dítěte.

13.3. Vedoucí učitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy

týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být

svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních

důvodů.

13.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem mateřské školy nebo

s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě,

individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných

zástupců ke vzdělávání dítěte.

13.5. Ředitel mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

14. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních

akcích

14.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a

filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném

předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při

předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě

písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

14.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 15.1. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce

dozor pracovníkem školy.

 

15. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

15.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při

vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby

nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské

škole.

15.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

15.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný

zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních

obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

15.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti

dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly

mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

15.5. Děti s povinnou předškolní docházkou omlouvají zákonní zástupci písemně a to buď e-mailem nebo do sešitu v šatně.

 

16. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného

v mateřské škole

16.1. Úhrada úplaty za vzdělávání - zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní

vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

16.2. Úhrada stravného - zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

 

17. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se

zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a

s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské

školy,

b) řídí se školním řádem mateřské školy,

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla

slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

D. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

18. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

18.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od

6,30 do 15,30 hod.

18.2. V měsících červenci a srpnu může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem

stanovený provoz v bodě 19.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména

z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období,

nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel

mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

18.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit

nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 19.2. Za závažné důvody se

považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování

předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel

mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení

provozu rozhodne.

18.4. Vzdělávání v mateřské škole probíhá v 1 třídě, přičemž do jedné třídy mateřské školy

lze zařadit děti z různého věku

18.5. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností

školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

19. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

19.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)

programu probíhá v základním denním režimu

6,30– 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím

do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,

8:00 - 8:30 Pohybové aktivity

8:30 – 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 - 9: 30 Výchovné činnosti směřující k plnění výchovných cílů v rámci

integrovaných bloků, které umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a

příležitosti.

9:30 -11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní

činnost

11:30 -12:30 Oběd a osobní hygiena dětí

12:30 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální

práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 -15,30 Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti

a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na

zahradě mateřské školy

 

20. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

20.1. Děti se přijímají v době od 6,30 hod. do 8,00 hod.. Poté se MŠ až do 14:30 hod.

z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i

v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování).

20.2. Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

20.3. Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji

o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné a respektují tato pravidla:

a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:30 hod

c) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu

d) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny
 

20.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:00 a 12:30 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 hod a 15:30 hod. V případě, že si rodiče dítěte

s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou,

oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

 

21. Délka pobytu dětí v MŠ:

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na

celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod.. Pozdější

příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

 

22. Způsob omlouvání dětí:

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

a) osobně ve třídě učitelce

b) telefonicky na čísle: 469 671 653

c) písemně do sešitu v šatně – děti v povinném předškolním ročníku

d) písemně e-mailem na adrese ms.repniky@seznam.cz – děti v povinném předškolním ročníku

 

 Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

- Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.

- Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

- Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
- Oznámení nepřítomnosti je možné provést dle bodů v odstavci č. 22

- Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

- Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

 

23. Pobyt venku:

23.1. Za příznivého počasí tráví děti venku jednu až dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo

teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

 

24. Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního

vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových

představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

 

 

E. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

25. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

25.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník

převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je

pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat

dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným

zástupcem dítěte.

25.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel

mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického

pracovníka připadlo nejvýše 24 dětí

25.3. Při zvýšení počtu dětí  při specifických činnostech, například

sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí

ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve

výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která

je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

25.4. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se

zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

25.5. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní

legislativa.

25.6. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

25.7. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od

zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a

může být v kolektivu ostatních dětí.

25.8. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na

bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady,

podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám

v přírodě a BOZP:

a) při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních

komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není

krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.

Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při

snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v

nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

b) pobyt dětí v přírodě

      -    využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby

děti neopustily vymezené prostranství

  • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní

všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké

kameny apod.)

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity

    -  před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,

popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy

nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují

pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně

připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte

a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a

bezpečnost

  • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly

přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto

aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

d) pracovní a výtvarné činnosti

     -   při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je

nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají

děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem

pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí

mít ostré hroty apod.)

25.9. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z

Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a

studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, č.j. 37014/2005-25.

 

Prevence rizikového chování ve škole

- Mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.

- V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost.

- Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku.

- Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku.

- Podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy.

Děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

- Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

- V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

- Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

- Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

 

26. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

nebo násilí

26.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci

školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím

věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím

drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video)

patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného

chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

26.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí

pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

26.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými

pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

F. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

27. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

27.1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami

a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

28. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich

pobytu v mateřské škole.

28.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení

dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi

mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské

školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání

dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

28.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili

tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

29. Zabezpečení budovy MŠ

29.1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z

pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich

návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy

jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

30. Další bezpečnostní opatření

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Závěrečná ustanovení

31.1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí učitelka Monika Bezdíčková, nebo jiný zastupující pracovník

31.2. O kontrolách provádí písemné záznamy.

31.3. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.

31.4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2017

31.5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 29.8.2017

 

31.6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání směrnice školy při rodičovské schůzce

 V Řepníkách dne 13.9.2017.

 

 

Mgr. Marie Beranová, ředitelka ZŠ a MŠ Řepníky